Akce ID Název Typ Formát Zdroj Zdroj metadat Autor, poskytovatel Popis Měřítko, prost.rozlišení Časové vymezení Prostorové vymezení Poznámka Tagy Grafická repr. Geometrická repr. Dimenze Charakter Poskytovatel Licence, omezení Veřejně dostupné Specifické znaky Téma
194 Pražská otevřená data vektor / raster jiné příp. více formátů http://www.geoportalpraha.cz/cs/opendata#.WWNxy4Tyhph http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/271/prazska-otevrena-data#.WWNxeITyh... Více
http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/271/prazska-otevrena-data#.WWNxeITyhpj
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Otevřená data hlavního města Prahy, rozdělena do řady kategorií, pokrývajíc... Více
Otevřená data hlavního města Prahy, rozdělena do řady kategorií, pokrývající technické informace, kvalitu životního prostředí, socioekonomické informace atd.
Praha Měřítko, prost.rozlišení, Časové vymezení, Grafická repr., Geometrická repr... Více
Měřítko, prost.rozlišení, Časové vymezení, Grafická repr., Geometrická repr., Dimenze, Charakter - různé
Absolutní výšky budov Budovy 3D Digitální model povrchu - 1m ... Více
Absolutní výšky budov Budovy 3D Digitální model povrchu - 1m Digitální model terénu Digitální model terénu - rastr mosty 3D Relativní výšky budov Terén a budovy - absolutní nadmořské výšky Objekty Městské policie Praha (body) Okrsky Městské policie Praha Digitální technická mapa Prahy - inženýrské sítě - autorizovaná data správců - povrchové znaky zobrazené symbolem Digitální technická mapa Prahy - inženýrské sítě - autorizovaná data správců - průběh Digitální technická mapa Prahy - inženýrské sítě - povrchové znaky zaměřené obvodem Digitální technická mapa Prahy - inženýrské sítě - povrchové znaky zobrazené symbolem Digitální technická mapa Prahy - inženýrské sítě - průběh Digitální technická mapa Prahy - liniová kresba účelové mapy povrchové situace Digitální technická mapa Prahy - mapové značky účelové mapy povrchové situace Digitální technická mapa Prahy - plochy (polygony) budov Městské části Praha - hranice území Technické využití území Technické využití území, víceúrovňové plochy Cyklistická doprava - značky Cyklistické trasy Generel páteřních a hlavních cyklistických tras hl. m. Prahy Letní údržba komunikací TSK Parkovací automaty Parkovací automaty nové Pěší trasy Pražská integrovaná doprava - linky (aktuální stav) Pražská integrovaná doprava - linky - trvalý stav (bez výluk) Pražská integrovaná doprava - linky - týden (aktuální stav) Pražská integrovaná doprava - popis zastávek (aktuální stav) Pražská integrovaná doprava - popis zastávek - trvalý stav (bez výluk) Pražská integrovaná doprava - popis zastávek - týden (aktuální stav) Pražská integrovaná doprava - tarifní pásma Pražská integrovaná doprava - trasy (aktuální stav) Pražská integrovaná doprava - trasy - trvalý stav (bez výluk) Pražská integrovaná doprava - trasy - týden (aktuální stav) Pražská integrovaná doprava - vstupy do metra Pražská integrovaná doprava - zastávky (aktuální stav) Pražská integrovaná doprava - zastávky - trvalý stav (bez výluk) Pražská integrovaná doprava - zastávky - týden (aktuální stav) Stání v zónách placeného stání Uliční úseky TSK včetně zatřídění komunikací Záchytná parkoviště P+R Zimní údržba komunikací TSK Zóny placeného stání nové (2016) Kategorie radonového rizika PanGeo Hluková mapa automobilové dopravy - den Hluková mapa automobilové dopravy - noc Hluková mapa - den Hluková mapa - noc Opěrné zdi Protihlukové bariéry Protihlukové valy Odpadní zařízení pro občany Stanoviště tříděného odpadu Stanoviště tříděného odpadu - položky Svoz komunálního odpadu Velkoobjemové kontejnery Klad mapových listů 1:1000 Klad mapových listů 1:10000 Klad mapových listů 1:2000 Klad mapových listů 1:500 Klad mapových listů 1:5000 Klad mapových listů 1:50000 Vrstevnice 1 m Vrstevnice 2 m Vrstevnice 5 m Základní mapa 1: 25 000 - bloky - hranice Základní mapa 1: 25 000 - bloky - plochy Základní mapa 1: 25 000 - linie Základní mapa 1: 25 000 - rastr barevný Základní mapa 1: 25 000 - rastr barevný - světlá varianta Základní mapa 1: 25 000 - rastr černobílý Základní mapa 1: 25 000 - symboly Veřejné toalety Ochranné pásmo památných stromů Přírodní parky Územní systém ekologické stability Významný krajinný prvek - registrovaný Infračervená ortofotomapa Prahy 2011 Ortofotomapa Prahy - poslední snímkování - mimovegetační (pixel 10 cm) Ortofotomapa Prahy - poslední snímkování (pixel 10 cm) Ortofotomapa Prahy - poslední snímkování (pixel 50 cm) Bonita klimatu Bonita klimatu z hlediska míry zastavěnosti území Bonita klimatu z hlediska oslunění Bonita klimatu z hlediska přirozené ventilace území Bonita klimatu z hlediska rychlosti proudění Bonita klimatu z hlediska výskytu bezvětří Bonita klimatu z hlediska znečištění ovzduší Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 1 Vyjmenové stacionární zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 2 Plán využití ploch - funkční plochy (územní plán) Plán využití ploch - podměrečné funkční plochy (plovoucí) - body (územní plán) Plán využití ploch - podměrečné funkční plochy (stabilizované) - body (územní plán) Podněty na změny územního plánu Současně zastavěné území (územní plán) Úpravy územního plánu - vymezení Velká rozvojová území (územní plán) Veřejně prospěšné stavby - bodové prvky (územní plán) Veřejně prospěšné stavby - liniové prvky (územní plán) Veřejně prospěšné stavby - plošné prvky (územní plán) Vymezení zastavitelného území (územní plán) Změny územního plánu - vymezení změn Cenová mapa Hl. m. Prahy - plochy Protipovodňová ochrana Protipovodňová ochrana ( pytle s pískem ) Záplavové území ( drobné vodní toky ) Záplavové území ( Q100 ) Záplavové území ( Q20 ) Záplavové území ( Q5 ) Záplavové území ( Q50 ) Záplavové území (Vltava, Berounka) Záplavové území 2013 Podlažnosti Současný stav využití území Stavební uzávěry Stavební uzávěry - dopravní
veřejná http://www.geoportalpraha.cz/cs/vydej-a-prijem ano topografická,environmentální ,socio-ekonomická,dopravní,tematická
193 Open Transport Map vektor SHP http://opentransportmap.info/download/ http://opentransportmap.info/ OpenTransportNet projekt Dataset silniční sítě extrahovaný z OpenStreetMap, možno stáhnout jako vekt... Více
Dataset silniční sítě extrahovaný z OpenStreetMap, možno stáhnout jako vektorová data či použít WMS. Data jsou použitelná pro routování, obsahují klasifikace silnic a objemy dopravy.
2014 Evropa silniční síť vektor linie 2D kvalitativní veřejná ODbL ano dopravní
192 Digitální model reliéfu - Evropa raster rastrová data http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/elevation http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/elevation GISCO Evropský digiální model reliéfu a odvozené charakteristiky - sklon, orienta... Více
Evropský digiální model reliéfu a odvozené charakteristiky - sklon, orientae, stínovaný reliéf, hydrografie. Vytvořeno z dat SRTM a ASTER GDEM.
1:100 000 Evropa rastr povrch 2D kvantitativní veřejná copyright, http://www.eurogeographics.org/products-and-services/license-our... Více
copyright, http://www.eurogeographics.org/products-and-services/license-our-products
ano topografická
191 Evropské letiště a přístavy vektor SHP http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/transport-net... Více
http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/transport-networks
GISCO Dopravní infrastruktura (přístavy a letiště) v Evropě. 1:1 000 000 2013 Evropa polygon vektor bod 2D kvalitativní veřejná copyright, http://www.eurogeographics.org/products-and-services/license-our... Více
copyright, http://www.eurogeographics.org/products-and-services/license-our-products
ano socio-ekonomická,dopravní
190 Populační grid Evropa vektor SHP http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/population-di... Více
http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/population-distribution-demography/geostat
http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/population-di... Více
http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/population-distribution-demography
GISCO Skutečné zalidnění rozložené do pravidelného gridu 1x1 km. 2011 Evropa zalidnění grid EU vektor polygon 2D kvantitativní veřejná copyright, http://www.eurogeographics.org/products-and-services/license-our... Více
copyright, http://www.eurogeographics.org/products-and-services/license-our-products
ano demografická,socio-ekonomická,statistická
189 EU administrativní jednotky vektor DWG/DGN http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/administrativ... Více
http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/administrative-units-statistical-units
http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/administrativ... Více
http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/administrative-units-statistical-units
GISCO Vektorová data evropských adminitrativních jednotek - NUTS 0 - 3, LAU 2. 2015 Evropa NUTS statistické jednotky geoportal inspire vektor polygon 2D kvalitativní veřejná copyright, http://www.eurogeographics.org/products-and-services/license-our... Více
copyright, http://www.eurogeographics.org/products-and-services/license-our-products
ano socio-ekonomická,statistická
188 CENIA - Zdroje prašnosti webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_zdroje_prasnosti/MapSer... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_zdroje_prasnosti/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA plošné zdroje emisí tuhých částic 1:10000 2013-2014 ČR prašnost, emise, výrobní a průmyslová zařízení rastr bod 2D kvalitativní veřejná žádné ano environmentální
187 CENIA - Zdroje imisí webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_zdroje_imisi/MapServer/... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_zdroje_imisi/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA bodové, liniové a plošné zdroje imisí NO2, SO2, PM25, PM10, BaP a Bzn 2010, 2020, 2040 ČR imise, stav ovzduší, SO2, NO2, PM10, PM25, Bzn, BaP rastr polygon 2D kvantitativní veřejná žádné ano environmentální
186 CENIA - Železniční stanice webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_zeleznice_stanice/MapSe... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_zeleznice_stanice/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA významné body železniční sítě, železniční stanice a zastávky 1:10000 ČR železniční stanice, zastávky rastr bod 2D kvalitativní veřejná žádné ano dopravní
185 CENIA - Vybavenost obcí webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_vybavenost_obci/MapServ... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_vybavenost_obci/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA vybavenost obcí - kanalizace, veřejné knihovny, nemocnice, veřejný vodovod,... Více
vybavenost obcí - kanalizace, veřejné knihovny, nemocnice, veřejný vodovod, plynofikace
ČR kanalizace, knihovny, nemocnice, plynofikace, vodovod rastr polygon 2D kvalitativní veřejná žádné ano socio-ekonomická
184 CENIA - Vítr rychlost webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_vitr_rychlost/MapServer... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_vitr_rychlost/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA průměrná rychlost větru v 10 m nad zemí ČR rastr polygon 2D kvantitativní veřejná žádné ano environmentální
183 CENIA - Větrné elektrárny webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_vetrne_elektrarny/MapSe... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_vetrne_elektrarny/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA průměrná rychlost větru ve 100 m nad povrchem a území s dostatečným větrným... Více
průměrná rychlost větru ve 100 m nad povrchem a území s dostatečným větrným potenciálem pro výstavbu větrných elektráren
ČR polygon větrné elektrárny rychlost větru rastr povrch 2D kvantitativní veřejná žádné ano environmentální ,socio-ekonomická
182 CENIA - Úřady webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_urady/MapServer/WMSServ... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_urady/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA hranice působností finančních, matričních a stavebních úřadů ČR veřejné služby služby veřejné správy rastr linie 2D kvalitativní veřejná žádné ano socio-ekonomická
181 CENIA - Uhlí webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_uhli/MapServer/WMSServe... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_uhli/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA vybavenost budov topením na uhlí ČR rastr polygon 2D kvantitativní veřejná žádné ano environmentální
180 CENIA - Typy půd webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_typy_pud/MapServer/WMSS... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_typy_pud/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA klasifikace půdních typů podle TKSP a WRB 2006 1: 200 000 ČR krajinný pokryv typologie krajiny rastr povrch 2D kvalitativní veřejná žádné ano environmentální
179 CENIA - Typologie krajiny webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_typologie_krajiny/MapSe... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_typologie_krajiny/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA typy krajiny 1:100000 ČR typologie krajiny krajinný pokryv rastr povrch 2D kvalitativní veřejná žádné ano environmentální
178 CENIA - Popisky webová služba WMTS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_t_popisky/MapServer/WMS... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_t_popisky/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA hranice a názvy krajů, obcí, katastrálních území, názvy ulic, čísla domů 1:25000 ČR využití území rastr ostatní 2D kvalitativní veřejná žádné ano socio-ekonomická
177 CENIA - Podklad webová služba WMTS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_t_podklad/MapServer/WMS... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_t_podklad/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA základní topografický podklad - DMÚ25 a další vrstvy 1:10000 2006 - 2016 ČR 1:10 000 1:10000 budovy dopravní sítě chráněná území krajinný pokryv správní jednotky v... Více
budovy dopravní sítě chráněná území krajinný pokryv správní jednotky vodopis zeměpisné názvy nadmořská výška
rastr ostatní 2D kvalitativní veřejná žádné ano topografická,tematická
176 CENIA - Stínování webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_stinovani/MapServer/WMS... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_stinovani/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA stínovaný reliéf 1:25000 ČR vytvořen na základě vrstevnic s intervalem 5 m z DMÚ 25 nadmořská výška rastr povrch 2D kvantitativní veřejná žádné ano topografická
175 CENIA - Správní členění webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_spravni_cleneni/MapServ... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_spravni_cleneni/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA hranice správních celků - katastrálních území, obcí, POÚ, ORP a krajů 1:10 000 ČR rastr linie 2D kvalitativní veřejná žádné ano socio-ekonomická
174 CENIA - Školy webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_skoly/MapServer/WMSServ... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_skoly/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA adresy škol a školských zařízení 2013 ČR školy školská zařízení rastr bod 2D kvalitativní veřejná žádné ano socio-ekonomická
173 CENIA - RETM webová služba WMTS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_RETM/MapServer/WMSSe... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_RETM/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA rastrové ekvivalenty topografických map 1:25000 2012 ČR 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000. zeměpisné názvy dopravní sítě vodopis využití území rastr ostatní 2D kvalitativní veřejná žádné ano topografická,dopravní
172 CENIA - III. vojenské mapování webová služba WMTS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovan... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA speciální mapy III. vojenského mapování 1:75000 1935 - 1938, 1946 - 1947 ČR III. vojenské mapování historické mapy vojenské mapy krajinný pokryv rastr ostatní 2D kvalitativní veřejná žádné ano topografická
171 CENIA - II. vojenské mapování webová služba WMTS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_II_vojense_mapovani/... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_II_vojense_mapovani/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA II. vojenské mapování 1:144000 1836 - 1852 ČR II. vojenské mapování historické mapy vojenské mapy krajinný pokryv rastr ostatní 2D kvalitativní veřejná žádné ano topografická
170 CENIA - Automapy webová služba WMTS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_automapy/MapServer/W... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_automapy/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Automapy 1:800 000, 1:500 000, 1:300 000 a 1:150 000 ČR nefunguje? dopravní sítě rastr ostatní 2D kvalitativní veřejná žádné ano dopravní
169 CENIA - Přehledka MD webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_prehledka_MD_katalog/Ma... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_prehledka_MD_katalog/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Služba obsahuje základní vrstvy ArcČR 500, které jsou použity pro zobrazení... Více
Služba obsahuje základní vrstvy ArcČR 500, které jsou použity pro zobrazení ČR ve větších meřítcích. Sídla ČR jsou doplněna z dat RÚIAN (adresní body). Pro mapu administrativního členění Evropy jsou využita data Eurostatu.
1:1000000 2016 Evropa bod, linie, polygon rastr povrch 2D kvalitativní veřejná žádné ano topografická,socio-ekonomická,dopravní
168 CENIA - Přehledka webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_prehledka/MapServer/WMS... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_prehledka/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Přehledová mapa 1:500000 2003 ČR linie dopravní sítě rastr povrch 2D kvalitativní veřejná žádné ano topografická,socio-ekonomická,dopravní
167 CENIA - PPV webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_ppv/MapServer/WMSServer https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Potenciální přirozená vegetace České republiky je výrazem rovnováhy mezi so... Více
Potenciální přirozená vegetace České republiky je výrazem rovnováhy mezi současným člověkem nevratně změněným prostředím a vegetací
1:500000 ČR stanoviště a biotopy rozložení druhů bioregiony rastr povrch 2D kvalitativní veřejná žádné ano environmentální
166 CENIA - Pošty webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_posty/MapServer/WMSServ... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_posty/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Nejspíš neaktivní ČR pošta poštovní úřady rastr bod 2D kvalitativní veřejná žádné ano socio-ekonomická
165 CENIA - Obyv. na byt webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_obyv_byt/MapServer/WMSS... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_obyv_byt/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Počet obyvatel na jeden byt 1:10000 2005 ČR rastr polygon 2D kvantitativní veřejná žádné ano demografická
164 CENIA - Obce 2000 webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_obce_2000/MapServer/WMS... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_obce_2000/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Obce do 2000 obyvatel v území zvláštní ochrany 1:10000 2007-2013 ČR rastr polygon 2D kvantitativní veřejná žádné ano socio-ekonomická,statistická
163 CENIA - MA21 webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/arcgis/services/CENIA/cenia_ma21/MapServer/WmsServe... Více
http://geoportal.gov.cz/arcgis/services/CENIA/cenia_ma21/MapServer/WmsServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Informace o realizátorech místní Agendy 21 v ČR 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ČR polygon místní Agenda 21 udržitelný rozvoj kritéria MA 21 rastr bod 2D kvalitativní veřejná žádné ano environmentální ,socio-ekonomická
162 CENIA - Koupací vody 2016 webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_koupaci_vody_2016/MapSe... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_koupaci_vody_2016/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Kvalita koupacích vod v koupací sezóně v roce 2016. 1:10000 2016 ČR vnitrozemské vodní plochy zdraví bezpečnost rastr bod 2D kvalitativní veřejná žádné ano environmentální
161 CENIA - Koupací vody 2011-2015 webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_koupaci_vody_2011_2015/... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_koupaci_vody_2011_2015/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Kvalita koupacích vod v koupací sezóně v letech 2011-2015 1:10000 2011-2015 ČR vnitrozemské vodní plochy zdraví bezpečnost rastr bod 2D kvalitativní veřejná žádné ano environmentální
160 CENIA - Koupací vody 2006-2010 webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_koupaci_vody_2006_2010/... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_koupaci_vody_2006_2010/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Kvalita koupacích vod v koupací sezóně v letech 2006-2010 1:10000 2006-2010 ČR vnitrozemské vodní plochy zdraví bezpečnost rastr bod 2D kvalitativní veřejná žádné ano environmentální
159 CENIA - Koupací vody webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_koupaci_vody/MapServer/... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_koupaci_vody/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Kvalita koupacích vod v aktuální koupací sezóně. 1:10000 ČR vnitrozemské vodní plochy zdraví bezpečnost rastr bod 2D kvalitativní veřejná žádné ano environmentální
158 CENIA - Klima webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_klima/MapServer/WMSServ... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_klima/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Klimatické oblasti ČR (1901-2000) 1901-2000 ČR klimatické oblasti srážkové oblasti stav ovzduší rastr povrch 2D kvalitativní veřejná žádné ano environmentální
157 CENIA - Klady listů webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_klady_map_ortofot/MapSe... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_klady_map_ortofot/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Klady listů Základních map, Státní mapy odvozené, Topografických map a přeh... Více
Klady listů Základních map, Státní mapy odvozené, Topografických map a přehledka snímkování ortofot na Národním geoportálu INSPIRE
ČR Základní mapa Topografická mapa SMO 5 rastr linie 2D kvalitativní veřejná žádné ano topografická,socio-ekonomická
156 CENIA - JDVM webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_jdvm/MapServer/WMSServe... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_jdvm/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Jednotná dopravní vektorová mapa - pozemní komunikace, sčítání dopravy a po... Více
Jednotná dopravní vektorová mapa - pozemní komunikace, sčítání dopravy a podélný sklon komunikací
ČR bod rastr linie 2D kvalitativní veřejná žádné ano dopravní
155 CENIA - IRZ webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_irz/MapServer/WMSServer https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Grafický výstup z hlášení do Integrovaného registru znečišťování 1:500000 2004-2013 ČR IRZ emise přenos únik rastr bod 2D kvalitativní veřejná žádné ano environmentální
154 CENIA - Chráněná území webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_chranena_uzemi/MapServe... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_chranena_uzemi/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Služba zobrazuje vrstvy Územního systému ekologické stability (ÚSES), hrani... Více
Služba zobrazuje vrstvy Územního systému ekologické stability (ÚSES), hranice Přírodních parků a hranice působnosti správ CHKO
1:100000 ČR chráněná území rastr polygon 2D kvalitativní veřejná žádné ano environmentální
153 CENIA - Hustota zalidnění webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_hust_zalid/MapServer/WM... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_hust_zalid/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Hustota zalidnění v obcích ČR 1:10000 2004-2016 ČR rastr polygon 2D kvantitativní veřejná Podmínky pro využívání a další zveřejňování statistických údajů ČSÚ. https:... Více
Podmínky pro využívání a další zveřejňování statistických údajů ČSÚ. https://www.czso.cz/csu/czso/podminky_pro_vyuzivani_a_dalsi_zverejnovani_statistickych_udaju_csu
ano demografická,socio-ekonomická,statistická
152 CENIA - Hřbitovy, pohřebiště webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_hrbitovy_pohrebiste/Map... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_hrbitovy_pohrebiste/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Krematoria a provozované nebo nezrušené hřbitovy a pohřebiště v ČR 1:10000 2004-2007 ČR Duplikace? polygon rastr bod 2D kvalitativní veřejná žádné ano socio-ekonomická
151 CENIA - Hluk webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_hluk/MapServer/WMSServe... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_hluk/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Strategické hlukové mapy ČR z roku 2007 1:10000 2011 ČR kvalitativní lidské zdraví a bezpečnost rastr polygon 2D kvantitativní veřejná žádné ano environmentální ,socio-ekonomická,dopravní
150 CENIA - Historické zahrady webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_historicke_zahrady/MapS... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_historicke_zahrady/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Historické zahrady, parky a kulturní krajiny 1:10000 ČR využití území krajinný pokryv rastr bod 2D kvalitativní veřejná žádné ano
149 CENIA - Geomorf webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_geomorfologie/MapServer... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_geomorfologie/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Geomorfologické členění České republiky 1:50000 2002 ČR geomorfologie geomorfologické členění geologie rastr linie 2D kvalitativní veřejná žádné ano environmentální
148 CENIA - Fytogeo webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_fytogeo/MapServer/WMSSe... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_fytogeo/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Fytogeografické členění ČR 1:500000 ČR fytogeografické členění fytogeografie botanika rozložení druhů rozložen... Více
fytogeografické členění fytogeografie botanika rozložení druhů rozložení druhů
rastr polygon 2D kvalitativní veřejná žádné ano environmentální
147 CENIA - Fragmentace krajiny webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_fragmentace_krajiny/Map... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_fragmentace_krajiny/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Fragmentace krajiny dopravou 1:100000 2005-2025 ČR kvantitativní polygony UAT doprava Bioregiony fragmentace krajiny dopravou dálkové mi... Více
polygony UAT doprava Bioregiony fragmentace krajiny dopravou dálkové migrační koridory migračně významná území bariérová místa dálkových migračních koridorů
rastr polygon 2D kvalitativní veřejná žádné ano environmentální
146 CENIA - EMAS webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_emas/MapServer/WMSServe... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_emas/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Služba zobrazuje vrstvy s organizacemi se zavedeným programem systému envir... Více
Služba zobrazuje vrstvy s organizacemi se zavedeným programem systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) a dále certifikační orgány způsobilé vydávat certifikaci EMAS.
1:100000 1998-? ČR EMAS EMS audit environmentální systém řízení rastr bod 2D kvalitativní veřejná žádné ano environmentální
145 CENIA - CLC 2012 webová služba WMS http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_corine_2012/MapServer/W... Více
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_corine_2012/MapServer/WMSServer
https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ CENIA Klasifikace krajinného pokryvu CORINE Land Cover v rozsahu ČR v letech 2006... Více
Klasifikace krajinného pokryvu CORINE Land Cover v rozsahu ČR v letech 2006 (revidovaná), 2012 a změnová databáze mezi lety 2006 a 2012
1:100000 2006 - 2012 ČR krajinný pokryv, CORINE Land Cover rastr povrch 2D kvalitativní veřejná žádné ano environmentální ,socio-ekonomická